ارومکس

یکی از ویژگیهای مهم اشریشیا کلی، چسبیدن آن به بافت میزبان است. محتوای پروآنتوسیانیدین موجود در کرن بری از چسبیدن باکتری E. coli به دیواره‌های مثانه جلوگیری می‌کند، و مانع از ایجاد عفونت می‌شود.

کرن بری:
کرن‌ بری غنی از فروکتوز و سطح بالایی از ویتامین ث است و در پیشگیری از UTI ) عفونت مجاری ادراری ) نقش دارد.
مکانیسم عمل:
یکی از ویژگیهای مهم اشریشیا کلی، چسبیدن آن به بافت میزبان است. محتوای پروآنتوسیانیدین موجود در کرن بری از چسبیدن باکتری E. coli به دیواره‌های مثانه جلوگیری می‌کند، و مانع از ایجاد عفونت می‌شود.
*بدون چسبندگی، باکتری نمی‌تواند سطح مخاط را آلوده کند.