پین لیز

MSM منبع غذایی گوگرد است. محتوای گوگرد آن می‌تواند توسط بدن برای حفظ استحکام بافت‌های همبند طبیعی بدن مانند مفاصل استفاده شود. این ماده معمولا برای استئوآرتریت و دردهای اسکلتی عضلانی و همچنین فعالیت‌های ضد التهابی و بهبود انعطاف‌پذیری مفاصل بسیار مؤثر است

پنجه شیطان:
در طب گیاهی از پنجه شیطان به عنوان یک داروی ضد درد و ضد التهاب در درمان استئوآرتریت (OA)، آرتریت روماتوئید (RA)، کمردرد و درد قاعدگی استفاده می‌شود.
اثرات ضد التهابی عصاره پنجه شیطان را می توان به موارد زیر نسبت داد:
سرکوب مستقیم آنزیم التهابی سیکلواکسیژناز-2 (COX-2)
از بین بردن رادیکالهای آزاد و مهار آنزیم‌های تولید کننده آنها
تولید سیتوکین‌های التهابی فاکتور نکروز تومور آلفا و IL-1 بتا را مهار می‌کند.
مهار لکوسیت الاستاز انسانی که با آرتریت مرتبط است.
زنجبیل:
زنجبیل بیش از 2000 سال است که برای کمک به هضم غذا و درمان ناراحتی معده و حالت تهوع استفاده می شود. زنجبیل برای کمک به درمان آرتریت نیز استفاده شده است.
اجزای فعال ریشه زنجبیل روغن های فرار و ترکیبات فنلی مانند جینجرول ها و شوگاول ها هستند.
مکانیسم اثر زنجبیل:
سرکوب آنزیمهای التهابی سیکلواکسیژناز-2 (COX-2)
مهار فعال شدن فاکتور نکروز تومور α
سرکوب لکوترین‌ها
متیل سولفونیل متان (MSM)
MSM منبع غذایی گوگرد است. محتوای گوگرد آن می‌تواند توسط بدن برای حفظ استحکام بافت‌های همبند طبیعی بدن مانند مفاصل استفاده شود. این ماده معمولا برای استئوآرتریت و دردهای اسکلتی عضلانی و همچنین فعالیت‌های ضد التهابی و بهبود انعطاف‌پذیری مفاصل بسیار مؤثر است