فلوسیپ کلد و کاف

روزانه یک عدد قرص  به همراه غذا میل شود.